Ολιστική προσέγγιση στην απομακρυσμένη εποπτεία και διαχείριση της εγκατάστασης (BEMS version)

Η αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος EnerZy αποτελεί ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης (Unified Integrated Management System) το οποίο έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης όλης της απαραίτητης πληροφορίας από τα επιμέρους συστήματα του κτιρίου, κάτω από ένα κοινό συνεργατικό περιβάλλον το οποίο προσφέρει πλήρη αλληλεπίδραση μεταξύ τους και ταυτόχρονα είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενο και πλήρως επεκτάσιμο ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί οποιοδήποτε σενάριο απαιτήσει η εκάστοτε εφαρμογή.

Το σύστημα δομείται σε 3 επίπεδα:

Επίπεδο Α’ – Τοπικός αυτοματισμός (local automation)

Ο τοπικός αυτοματισμός αποτελείται από ελεγκτές τύπου Integrator Plant Controllers, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν και να μιλήσουν με οποιαδήποτε εξοπλισμό υπάρχει στο κτίριο, είτε μέσω επαφών και αισθητηρίων, είτε μέσω πρωτοκόλλων.

Τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται είναι τόσο τα γνωστά ανοιχτά (Modbus, Bacnet, KNX, κ.α.), όσο και τα κλειστά τύπου proprietary (Danfoss, Notifier, κ.α.) με την ανάπτυξη του αντίστοιχου driver, ώστε να εξασφαλίζεται η διασύνδεση με το σύνολο του ΗΜ εξοπλισμού.

Οι ελεγκτές, πέραν της διασύνδεσης, προσφέρουν συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων (Data Acquisition), καθώς και δυνατότητα τοπικών χειρισμών και διαχείρισης μέσω Web Server από οποιοδήποτε Web Browser, συμπεριλαμβανομένου και των Smart Phones. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος, ώστε το Man Machine Interface (ΜΜΙ) να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και φιλικό προς τον τοπικό χρήστη.

Μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία που επίσης επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτού του τύπου ελεγκτών, είναι το Cross – Application management. Ουσιαστικά μέσω της διασύνδεσης όλων των συστημάτων που έχουν σχέση με την λειτουργία του κτιρίου κάτω από ένα σύστημα, επιταχύνεται σημαντικά η αλληλεπίδραση μεταξύ των συσκευών.

Επίπεδο Β’ – Συνδεσιμότητα

 Η σύνδεση μεταξύ του ελεγκτή και της κεντρικής πλατφόρμας γίνεται μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP, τόσο ασύρματα όσο και ενσύρματα, στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών IoT, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων. Οι ελεγκτές ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές του τομέα Cyber Security, με χαρακτηριστικά όπως Java free access μέσω Web Browser, Signed Firmware, κρυπτογράφηση εφαρμογής και επικοινωνίας, role-based πρόσβαση με χρήση κωδικών και τέλος Audit Log για ιχνηλασιμότητα οποιασδήποτε ενέργειας.

Επίπεδο Γ’ – Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης

 Το σύστημα προκειμένου να αποτελέσει μια End-to-End λύση, ολοκληρώνεται από μια συνεργατική πλατφόρμα που βελτιώνει τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ενεργειακής εξοικονόμησης, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση λειτουργιών Data Analytics και Business Intelligence.

H πλατφόρμα μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων (Big Data) από πληθώρα διαφορετικών πηγών (ms excel, SQL, OPC, 3rd Party Software) δημιουργώντας ιεραρχίες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση στις λειτουργίες των κτιρίων.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από τρίτες πλατφόρμες , προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο μπορεί αυτοματοποιημένα να τρέχει έξυπνα σενάρια που βελτιώνουν αισθητά τις συνθήκες άνεσης για τον τελικό χρήστη, προσφέροντας παράλληλα εξοικονόμηση, αλλά και οργάνωση των εργασιών συντήρησης.

Το σύστημα όμως δεν σταματάει στον τομέα της λειτουργίας και της εξοικονόμησης, αλλά συνδυάζοντας οικονομικά στοιχεία που μπορούν να λαμβάνονται από κάποιο λογισμικό ERP, έχει τη δυνατότητα να εξάγει αυτοματοποιημένα report που προορίζονται για τον Manager της εγκατάστασης, βάσει των οποίων μπορεί να χαράξει συγκεκριμένες στρατηγικές και επενδυτικά σχέδια για το μέλλον (Data Driven Decisions).